İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZ TURİZMİ ARACI İŞLETME BELGELİ GÜNÜBİRLİK GEZİ TEKNESİ VE YATLARIN 2012 YILI FİYAT TARİFELERİ İLE İLGİLİ DUYURU Aralık 2011

           2634 sayılı Yasa’nın  10 uncu maddesi ve Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği’in 16 ncı maddesi gereğince turizm işletme belgeli tesislerde uygulanacak fiyatlara ilişkin tarifelerinin her yıl Bakanlığımızca onaylanması gerekmektedir.

 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 53. Maddesi Bakanlığımızca belgelendirilen “Deniz Turizmi Araçları ile ilgili “tanıtım, bilgilendirme ve fiyat tarifeleri” konusunu düzenlemektedir. Bu kapsamda;

 (1) Deniz turizmi işletmelerinin tanıtımı Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilir, ülke turizmini zedeleyecek ya da yanıltıcı olabilecek tanıtımlarda bulunulamaz, Madde (2) Bakanlıktan belgeli deniz turizmi işletmeleri, Bakanlıkça istenen her tür bilgiyi ve belgeyi zamanında ibraz etmekle yükümlü olup belge kapsamındaki değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bu Yönetmelik uyarınca faaliyette bulunacak deniz turizmi işletmeleri fiyat tarifelerini Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca hazırlayıp onaylatarak uygulayabilir. Onaylı fiyat tarifeleri, müşteri profiline göre belirlenecek dillerde, gerektiğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur hükmüne amirdir.

İşletmelerce hazırlanacak fiyat tarife formlarında,“Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi”nde belirtilen belge sahibi kişi/işletme tarafından imzalı/kaşeli olmasına, belge numarası ve adresinin tesisin işletme belgesiyle uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

2012 yılında uygulanacak fiyat formu ve bilgi formu ekte gönderilmektedir. Forma işlenecek fiyatlar tavan fiyat olup, sözkonusu tutarların altında fiyatların uygulanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Fiyat formları onaylandıktan sonra fiyatlarda değişiklik yapılmadığı sürece geçerlidir.

Ekteki formların iki nüsha olacak şekilde doldurulup imzalanmasını müteakip onaylanmak üzere ivedilikle Müdürlüğümüzce gönderilmesi gerekmektedir.

EK 1 FİYAT FORMU

EK 2 BİLGİ FORMU

EK 3 TEBLİĞ