İZMİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNE DUYURU

Bakanlığımızca yürütülen Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği'nin 35 inci maddesi ile "Turist Rehberlerinin 1Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında rehberlik belgelerini, bağlı oldukları İl Müdürlüklerine vize ettirme zorunluluğu .... " getirilmekte, 37 nci maddesi ile de "2 yıl üst üste vizesini yaptırmayan rehberlerin meslekten men edileceği" hüküm altına alınmaktadır.

Söz konusu yönetmeliğin " Hizmet İçi Eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu ve diğer eğitim faaliyetleri" başlıklı değişik 32'nci maddesinde de "profesyonel turist rehberleri her yıl, biri Bakanlık tarafından belirlenen zorunlu konularda olmak üzere en az üç konuda hizmet içi eğitim seminerine katılmak zorundadırlar.

Ancak, hizmet içi eğitim seminerlerine katılamayanların;

 

a)      Tam teşekküllü hastaneden alınmış, çalışmasına engel durumunun olduğuna dair sağlık kurulu raporu ile belgelenen sağlık durumu,

 

b)      Yurtdışında sürdürülen doktora, yüksek lisans (master) ve Milli Eğitim Bakanlığınca burslu olarak lisans eğitimi amacıyla gitmeleri,

 

c)      Kendisinin veya eşinin kamu görevi dolayısıyla yurtdışında bulunmaları,

 

d)     Yurtdışında ikamet tescili için o ülke tarafından yurtdışına çıkma tahdidi konulanların bu durumu belgelerneleri halinde geçerli olmak üzere yurtdışında en fazla 1 yıl süreyle ikamet zorunluluğu,

 

e)      Doğal afetler,

 

f)       Askerlik,

 

g)      Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu meslek kuruluşlarınca yurtdışında
göre
vlendirilmeleri,

nedenleriyle oluşan mazeretlerinin ilgili kuruluşlardan veya noterden tasdikl i tercüme edilmiş belgelerinin asılları ile seminerlere katılmak için müracaat ettiklerini belgelerneleri zorunludur. (b) ve (c) bentlerindeki mazeret sahiplerinin seminerlere katılmak için müracaatlarını belgelerneleri zorunlu değildir" hükmüne yer verilmektedir.

Mazeretleri bu madde uyarınca kabul edilenler dışında herhangi bir nedenle zorunlu hizmet içi eğitim veya telafi seminerlerine katılmayan rehberlerin yıllık vizesi yapılmaz.

 

Profesyonel turist rehberlerinin durumlarının, 23/12/2010 tarihinde yapılacak olan Mazeret Komisyonu toplantısında görüşülmesi amacıyla yukarıda belirtilen mazeretlerine aıt tanımlanan belgelerini dilekçeleri ekinde, 20/12/2010 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.           .

Bilginizi rica ederiz.